Privacyverklaring Wijnands Mediation

 

,gevestigd aan:

Willemsplein 4

6811 AK ARNHEM

Tel: 026 2022 044

e-mail: info@wijnandsmediation.nl

KvK-nummer: 57907451

 

(hierna: de “mediator”, “financieel echtscheidingsadviseur”,  of “wij”).

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 026 2022 044 of per e-mail: info@wijnandsmediation.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Welke persoongegevens verwerken wij?

Indien u een opdracht aan de mediator of financieel echtscheidingsadviseur verstrekt, verwerken wij de (persoons)gegevens zoals deze door u en de andere partij(en) worden verstrekt. Afhankelijk van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Het verstrekken van de gegevens wordt afhankelijk van de opdracht altijd expliciet aan u verzocht. De gegevens zullen dan ook te allen tijde door u zelf worden verstrekt en nooit buiten uw weten om worden verzameld.

Mediationovereenkomst of Opdrachtovereenkomst

In alle gevallen gaat het in ieder geval om de benodigde gegevens om de mediation-, danwel opdrachtovereenkomst op te stellen, te weten: uw naam, voornamen, woonadres, geboortedatum en geboorteplaats.

Familiemediation

Aanvullend op de persoonsgegevens uit de mediationovereenkomst, verwerken wij uw e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van de correspondentie.

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), dient de mediator hiervoor een verzoek in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In het kader van deze aanvraag worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

In aanvulling op uw persoonsgegevens uit de medationovereenkomst, is uw Burgerservicenummer (BSN) benodigd.

Indien van toepassing: de naam van uw huidige partner, niet zijnde de wederpartij. Zijn of haar geboortedatum en burger servicenummer (BSN). Het Burgerservicenummer is door de Raad voor Rechtsbijstand benodigd om bij de Belastingdienst gegevens met betrekking tot uw inkomen en vermogen op te vragen.

Echtscheidingsmediation en/of financieel echtscheidingstraject

Facturatie

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast de eerder genoemde contactgegevens uit het mediationdossier gaat het tevens om uw e-mailadres.

 

Administratie

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Mediationdossier of Financieel (echtscheidings)traject

De mediator en/of financieel echtscheidingsadviseur gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator en/of financieel echtscheidingsadviseur, omdat de diensten niet kunnen worden uitgevoerd zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 Contactgegevens

 De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Dossier

Alle binnen de opdracht verzamelde gegevens, behoren tot het dossier.

Wij bewaren het mediationdossier, en de (persoons)gegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waarop uw naam en adres almede heet rekeningnummer van waaruit de betaling is gedaan, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier, alsmede een papieren kopie. papieren dossier, alsmede een digitale kopie.  digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Deze partij heeft aan ons privacy voorwaarden doen toekomen, waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

 U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

 Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Gebruik van onze website: https://www.wijnandsmediation.nl

Reacties op onze pagina’s of blogs

Als bezoekers reacties achterlaten op onze website, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren & informatiemodules

Gegevens zoals ingevuld via de contactforulieren of informatiemodules binnen onze website, worden via een beveiligde SSL verbinding naar ons verzonden.

Cookies

Op onze website worden functionele, analytische, trackingcookies gebruikt. Deze kunnen bij het bezoek aan de website worden uitgesloten.

Wanneer een gebruiker een reactie achterlaat op onze site, kan deze aangeven of de naam, het e-mailadres en in een cookie opgeslagen mogen worden. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over de gebruiker verzamelen, tracking van derde partijen insluiten en interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Website Analytics

Met wie we uw data delen

Wijnands Mediation deelt de data (anoniem) met haar marketingbureau, welke verantwoordelijk is voor de marketingcampagnes. Met dit marketingbureau heeft Wijnands Mediation een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer uw een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we uw data beveiligen

De partij waar Wijnands Mediation haar website heeft gehost, heeft verregaande maatregelen getroffen de website en haar gebruikers te beveiligen.

 

 

Versie 1 september 2018